สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๒ กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว วันที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดเอกสาร