ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมที่ 1 การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลและพัฒนาศักยภาพธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โครงการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลและพัฒนาศักยภาพธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้มีขี

ดาวน์โหลดเอกสาร