ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมที่ 1 จัดอบรมมัคคุเทศก์เพื่อรองรับการต่อใบอนญาตเป็นมัคคุเทศก์ สำหรับกรณีการเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร