ยกเลิกประกาศผู้ชนะและยกเลิกโครงการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้แก่บุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้แก่บุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

ดาวน์โหลดเอกสาร