ร่างประกาศการประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ กิจกรรมที่ 5 พัฒนาฐานข้อมูลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร