ราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรภาาาต่างประเทศให้กับมัคคุเทศก์ แบบออนไลน์ จำนวน 2 ภาษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร