ขอบเขตงาน และราคากลางโครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร