ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center Room) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร