ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมที่ ๕ ดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร