ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน ๑๒ มาตรฐาน) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร