ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ ๖ ดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร