ราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว จำนวนไม่น้อยกว่า 12 มาตรฐาน) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร