ราคากลางการประกวดราคาจัดจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดเอกสาร