ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ DOT Call Center ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร