ราคากลางการจัดจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกรมการท่องเที่ยว จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ดาวน์โหลดเอกสาร