ราคากลางจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกรมการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการต่างประเทศ กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จำนวน 1 ราย

ดาวน์โหลดเอกสาร