ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติตามมาตรา 51

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 11.30 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติตามมาตรา 51 ทำหน้าที่มัคคุเทศก์ โดยจะมีพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชนเพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ รวมจำนวน 26 พื้นที่ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้มีมาตราฐานด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวและดำรงอัตลักษณ์ของชุมชน อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา