ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียน

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 09.00 น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียน โดยมีนางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว พร้อมด้วย นายศานติ อรรถวรรธน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายวิรัช แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กรมการท่องเที่ยวได้จัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยจำนวน 54 มาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับปรุงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพในระดับสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ โดยการประชุมชี้แจงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยวันนี้ กรมการท่องเที่ยวได้นำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยจำนวน 54 มาตรฐาน และมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียน ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ประเทศไทยได้ร่วมดำเนินการตามกรอบความร่วมมืออาเซียน มาชี้แจงเพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้คียง เช่น อ่างทองและสุพรรณบุรี จำนวน 100 คน ร่วมสมัครและเข้ารับการตรวจประเมิน

จากนั้น อธิบดีกรมการท่องเที่ยวและคณะได้เดินทางลงพื้นที่ สำรวจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2 แห่ง ได้แก่ วัดเชิงท่า และตลาดกรุงศรี โดยได้มอบหมายให้ กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว ในการดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และชี้แจงข้อปฏิบัติในการถ่ายรูปกับโบราณสถาน เป็นต้น