ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว เข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการด้านธุรกิจนำเที่ยว" (Tour Operation Manager)

มาตรฐานโฮมสเตย์ (Home Stay Standard)

แนวคิดการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหรือหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP (OTOP Tourism Village)

การจดทะเบียนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานและผู้ประกอบการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง วิธีการ ขั้นตอน กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (ครั้งที่ ๑) ให้แก่ผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต

1