ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญบุคลากรสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปราย "ท่องเที่ยวอย่างไรให้คน ชุมชน สัตว์ป่าหายาก และทรัพยากรธรรมชาติได้ประโยชน์อย่างยั่งยืน"

แนวทางในการสนทนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศ การอบรม เรื่อง ขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย รวมถึงกฎ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Thailand happy holidays เที่ยวไทย สุขใจ สบายตัว

โฮมสเตย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว ในเมืองรอง 55 จังหวัด

1