ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาต จากมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) เป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป ฉบับ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) และหลักสูตรผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA)

ลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีน เพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย - จีน ครั้งที่ 4

กรมการท่องเที่ยว ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประชาชน

Thailand 4.0 “เพราะนวัตกรรม ทำให้ไทยสู้ได้” คนไทยต้องดู #ไทยสู้ได้ สู้อย่างไร

1