ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครพื้นที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อเข้ารับการพิจารณาประกาศเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศเจตจำนงสุจริต

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่น ๘ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

วิธีการ ขั้นตอน กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) สำหรับผู้ประสานงานฯ รายเดิมต่ออายุ และรายใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องคริสตัล ชั้น ๒ โรงแรมตวันนา

รับลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีน เพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย-จีน

1