ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


ลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีน เพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย - จีน ครั้งที่ 4

กรมการท่องเที่ยว ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประชาชน

Thailand 4.0 “เพราะนวัตกรรม ทำให้ไทยสู้ได้” คนไทยต้องดู #ไทยสู้ได้ สู้อย่างไร

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร "Successful Commentary & Effective communication for Tour Guide"

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) และหลักสูตรผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

1