ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


CODE OF CONDUCT แนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

แผ่นพับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว จำนวน ๖ ภาษา

E-Book คู่มือท่องเที่ยววิถีเกษตร

E-Book หลักสูตรท่องเที่ยววิถีเกษตร

ขอเชิญบุคลากรสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปราย "ท่องเที่ยวอย่างไรให้คน ชุมชน สัตว์ป่าหายาก และทรัพยากรธรรมชาติได้ประโยชน์อย่างยั่งยืน"

1