กิจกรรม

การอบรมสร้างความตระหนักรู้ ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ประชุมหารือสรุปและแลกเปลี่ยนประเด็นการรับ-ส่ง หนังสือราชการภายในของกรมการท่องเที่ยว

อบรมสร้างพื้นฐานความเข้าใจแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549

กรมการท่องเที่ยวหารือ ๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด ติดตั้ง QR Code ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

1
;