กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (เฉพาะตลาดจีน) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบัับที่ ๒๗๓) และ (ฉบับที่ ๒๘๐)

กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว

การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว VAT Refund For Tourists

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะ

คู่มือการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ พ.ศ.2556

สถาบันที่มีการจัดอบรม

หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป  • ไม่พบกิจกรรมของวันนี้
  •