กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สรุปคะแนนการประเมินผลตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการท่องเที่ยว  • ไม่พบกิจกรรมของวันนี้
  •