กฏกระทรวงฯ

กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2561

กฎกระทรวง การอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2561

กฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว พ.ศ. 2561

กฎกระทรวง การดำเนินการตามข้อผูกพันที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีอยู่กับนักท่องเที่ยว พ.ศ. 2561

กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๕

1
;