กิจกรรม
การอบรมเรื่อง “จิตสำนึกการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี” และร่วมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (30 ตุลาคม 2557)
การอบรมเรื่อง “จิตสำนึกการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี” และร่วมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (30 ตุลาคม 2557)