กิจกรรม
อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติงานของสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา 16 แห่ง
อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติงานของสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา 16 แห่ง