กิจกรรม
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การให้ความรู้กับมัคคุเทศก์สำหรับแหล่งท่องเที่ยว      ตามรอยภาพยนตร์ เรื่องเจมส์บอนด์ ๐๐๗ ณ จังหวัดภูเก็ต”
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การให้ความรู้กับมัคคุเทศก์สำหรับแหล่งท่องเที่ยว ตามรอยภาพยนตร์ เรื่องเจมส์บอนด์ ๐๐๗ ณ จังหวัดภูเก็ต”