ประกาศ การขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตามกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2556

การขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตามกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2556

                                เนื่องด้วย กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2556 ได้มีผลบังคับใช้    เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 และได้กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ต้องมีสำเนากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว      ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาท       ต่อคน และต้องมีอายุกรมธรรม์ ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เพื่อใช้ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

                                ดังนั้น จึงขอให้ผู้ต้องการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจัดเตรียมเอกสาร     ให้ครบถ้วนตามที่กฎกระทรวงกำหนด ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้  ทาง 0 2401 1111 หรือ 0 2214 1386


วันที่ประกาศ 19 พ.ย. 2556