• การพัฒนาบริการท่องเที่ยว ใหม่
  • ฐานข้อมูล ใหม่
  • ค้นหา 360 ใหม่
  • TIFDF
  • การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ใหม่
  • Asean ใหม่
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • Facebook กรมท่องเที่ยว
รวมกิจกรรมกรมการท่องเที่ยว
กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับเทศบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับเทศบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษ...

 

ข่าวประกาศ
ระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วย ข้อปฎิบัติ ข้อห้ามของพนักงานราชการและการดำเนินการทางวินัยต่อพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วย ข้อปฎิบัติ ข้อห้ามของพนักงานราชการและการดำเนินการทางวินัยต...

 

ข่าวประกวดราคา
ราคากลาง โครงการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวให้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ราคากลาง โครงการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวให้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่อง...

 

ข่าวประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้นำเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้นำเที่ยว ประจำป...