• การพัฒนาบริการท่องเที่ยว ใหม่
  • ฐานข้อมูล ใหม่
  • ค้นหา 360 ใหม่
  • TIFDF
  • การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ใหม่
  • Asean ใหม่
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • Facebook กรมท่องเที่ยว
รวมกิจกรรมกรมการท่องเที่ยว
กรมการท่องเที่ยวติดตามความคืบหน้าและตรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
กรมการท่องเที่ยวติดตามความคืบหน้าและตรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ...

 

ข่าวประกาศ
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ที่ตรวจพิจารณาแล้ว
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... แ...

 

ข่าวประกวดราคา
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางถ่ายทำภาพยนตร์
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางถ่ายทำภาพยนตร์...

 

ข่าวประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้นำเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้นำเที่ยว ประจำป...